Jdi na obsah Jdi na menu
 


Teoria kriminalistiky a expertizne cinnosti - predmet Mgr. studia

13. 2. 2008
Teória kriminalistiky a kriminalistické expertízne činnosti

Uč. Skupina 16 a 17 Mgr. Ex.

 Výučbu predmetu garantuje katedra:     kriminalistiky a forenzných disciplín
Garant predmetu:                        doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.,
Vyučujúci: prof. Ing. Václav Krajník, CSc., doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD., JUDr. Iveta Bačíková, PhD., RNDr. Sona Masnicova, PhD.,

 Požiadavky na pridelenie počtu kreditov na základe priebežného hodnotenia:

            test 70% úspešnosť – 1 kredit / 2 kredity
            samostatná práca hodnotená „dobre“ a lepšie - 1 kredit
kriminalistická dokumentácia z cvičenia – 1 kredit ( pre skupiny Ex.nahrádza test)
Spôsob ukončenia:            skúška

Požiadavky na skúšku:

- získanie stanoveného počtu kreditov priebežného hodnotenia,
- zvládnutie predpísaného objemu učiva so schopnosťou aplikovať ho v kvalite podľa požiadavky skúšajúceho – kombinovaná skúška 
Opravný test po 10.5. už nie je možný. Reklamácie je možné dohodnúť elektronickú formou cez internet-email, do 10.5. na adrese metenko@minv.sk
alebo osobne v čase konzultácií vedúceho katedry.
 

 Priebezny test on line 1.T  - sa bude realizovať v.4. mesiaci 2008 - (navrhujeme 11.4.2008 od 13,30 do 15,00 hod.) podla Vasej dohody/hlasovania  (v pripade vypadku alebo nemožnosti zo strany učiteľa - bude oznamene emailom najneskor v den testu do 08,00 hod. - nahradny termin pre 1.T je   13.4.2008  od 16,30 do 18,00 hod) .

Vyhodou tohoto terminu je ze sa budete moct prihlasit na skusku v predtermine - už v tyždni od 23.4.2008 - predterminy 24.4. a 25.4.2008 .......
V pripade Vasej nemožnosti zúčastniť sa on-line testu, môžete signalizovať vopred a nahradny termin bude (30.4.2007 od 9,00 - 9,30/ do 11,00). Rovnako, ak nebudete uspešní, alebo sa nebudete môct/chcieť zúčastniť, nahrada je 30.4.2007 .(pravdepodobne 30.4.2008-od 9,30 do 11,00) - kombinovana skuška pravdepodobne na učebni A - 419 / .

 Počas seminára dňa 22. a 23.4.2008 majú možnosť neúspešní doplniť a dokončiť seminárne práce v knižnici/ na katedre, ale len Tí, ktorí už prácu aspoň raz poslali na posúdenie do 7.4..
Na konzultácie pre úspešných i neúspešných je vedúci katedry k dispozícii 22.4.2007 od 13,00 do 15,00. + počas hodin 22. a 23.4.2008

Na skúšku:

Do 28.2. odkonzultuje každý študent tému seminárnej práce elektronicky na adrese metenko@minv.sk , z tém uvedených nižšie sa bude obsah zužovať!

Do 7.4. 2008 08,00 zašle každý študent aspoň 1. pokus  elektronicky na adresu     metenko@minv.sk

Samostatnú prácu v rozsahu 10-12 strán textu v T. New Roman VELKOST PISMA 10, RIADKOVANIE 1, BEZ MEDZIER MEDZI ODSEKMI. Práca písaná podľa pravidiel ako diplomová práca.
Na skúšku budú určené 2-3 predtermíny, 1-2 riadne termíny a jeden opravný termín. Predterminy: 24. a 25.4. asi od 11,00/a 10 št., 29.4. od 8,00/ a 10 št.,  30.4. od 15,00/ a 5št.,   
Termíny riadne 19., 20., 26. a 29.5. od 8,00/a 10 št., 9.,10.,11.,12. 6. od 14,00/a 5 št., 
Termíny opravné: 18.,19.,23. 6. od 14,00/a 5 št., 

Témy na spracovanie samostatnej práce - toto je len vzor voľby, konkretne temy je potrebne zuzit po dohode s doc. Metenkom - metenko@minv.sk :

1.                História kriminalistického skúmania 17/10, 16/26 – ident. Syst. Daktyl.
2.                Kriminalistika v policajnej praxi 16/16-vraždy   17/5 vlámanie (okrem vozidiel) 17/17-krádeže vozidiel
3.                História Československej kriminalistiky 17/19-1920-1950,               16/5-1970-2000       , 16/2-1950-1970,
4.                Osobnosti svetovej kriminalistiky a ich podiel na rozvoji kriminalistiky (konkrétnej metódy)   17/1-Bertillon, 17/8-daktyl,      16/15-forenzné vedy,   16/37- porovnanie Europa Amerika.
5.                Kriminalistické stopy 17/3-vznik a zánik, 17/7-delenie, 17/9-teoria odrazu, 17/13-digitálne, 17/14 a nekriminalistické, 17/15-metody vyhladavania, 17/16-metody zaistovania, 16/6-traso, 16/18-bio, 16/25-chemické, 16/29-pamäťové
6.                Kriminalistické metódy – vznik a rozvoj (aj jednotlivé) 16/9-foto, 16/13-balist-použitie mechanoskopie a chemie, 16/17-individ. Identifik veci 16/18-balist-metody vyhladavania., 16/21-machan.zámky 16/34-odoro-konzery, 16/36-daktyl,. 17/2 -??? Doplní,   17/6-pis.prostriedky,      17/12-mechan. okrem zámkov, 17/18-pach identif. –prístrojová,     17/20-daktylka
7.                Kriminalistické evidencie – 16/3-operatívne. 16/8-daktyloskopické 16/10-kriminali.technické,   16/12-krimin.taktické, 16/30- jednotný informačný systém, 16/39 identifikačné a pátracie, 
8.                Odôvodnenie individuálnosti strojového písma 16/23-tlačiarne, 16/24-elektr. Pís. stroje, 16/31- metódy skúmania,
9.                Ďalšie možnosti skúmania hlasu osoby 17/11- lingvistická analýza, 16/35-verbál. Komunikácia, 16/33- technické prostriedky,
10.            Tvorba kriminalistických verzií
 

Zameranie na skúšku:

1.                Kriminalistika, pojem, predmet, systém a metódy. Dejiny kriminalistiky. Spoločenská funkcia. Súčasné postavenie a význam.
2.                Kriminalistické stopy. Teória odrazu. Druhy, rozdelenie, vznik kriminalistických stôp. Identifikačná hodnota kriminalistických stôp.
3.                Kriminalistické metódy a ich rozdelenie. Vznik a vývoj kriminalistických metód. Požiadavky na kriminalistické metódy.
4.                Pojem a podstata kriminalistickej identifikácie. Predpoklady kriminalistickej identifikácie. Stupne kriminalistickej identifikácie.
5.                Kriminalistická daktyloskópia. Vyhľadávanie, zisťovanie a skúmanie daktyloskopických stôp. Skúmanie a identifikačná hodnota obrazcov papilárnych línii. Daktyloskopické zbierky a registračné systémy.
6.                Pojem a obsah kriminalistickej trasológie.. Vyhľadávanie a zaisťovanie trasologických stôp. Metódy a identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
7.                Kriminalistická mechanoskópia. Obsah a vedecký základ kriminalistickej mechanoskópie. Objekty skúmania, zaisťovanie mechanoskopických stôp a porovnávacích stôp. Metódy skúmania. Identifikačná hodnota výsledkov kriminalistických mechanoskopických skúmaní.
8.                Kriminalistické skúmanie biologických stôp. Zásady zaisťovania biologických stôp. Metódy a postupy metóda analýzy DNA.
9.                Kriminalistická balistika. Obsah a význam skúmania, identifikačná hodnota výsledkov. Skúmanie ručnej palnej zbrane. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov.
10.            Kriminalistická pyrotechnika, pojem a obsah. Skúmanie a delaborácia výbušných systémov. Postup na mieste nálezu výbušného systému. Zaisťovanie stôp a povýstrelových splodín a ich skúmanie.
11.            Skúmanie ručného písma. Druhy ručného písma. Individuálnosť grafickej stránky ručného písma. Vedecký základ skúmania ručného písma. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov. Skúšky a ukážky písma a ich rozsah. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
12.            Skúmanie strojového písma. Individuálnosť strojového písma a jej odôvodnenie. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Skúšky písma písacieho stroja. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
13.            Kriminalistická fonoskópia. Pojem a obsah. Zaisťovanie sporných a porovnávacích materiálov. Ukážky hlasu a skúšky reči. Metódy skúmania a identifikačná hodnota ich výsledkov.
14.            Kriminalistické skúmanie listín a dokumentov. Druhy listín a dokumentov. Ochrana listín. Technická ochrana listín a jej prvky. Zásady zaisťovania. Metódy skúmania a identifikačná hodnota výsledkov skúmania. Odôvodnenie individuálnosti originálu. Kriminalistická metóda skúmania pravosti listín a dokumentov.
15.            Pojem a obsah kriminalistickej odorológie. Odôvodnenie individuálnosti pachu osoby. Zaisťovanie pachových stôp a porovnávacích materiálov. Kriminalistické skúmanie pachových stôp. Metóda pachových konzerv. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
16.            Pojem a obsah kriminalistickej chémie. Zaisťovanie stôp a porovnávacích materiálov. Metódy kriminalistickej chémie. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
17.            Pojem a kriminalistická podstata kriminalistickej fotografie. Dokumentačná hodnota rozdelenie a význam kriminalistickej fotografie.
18.            Kriminalistická antropológia. Pojem a obsah. Zaisťovanie stôp. Skúmanie kostí, kostrových nálezov a neznámych mŕtvol. Skúmanie vlasov a chĺpov.
19.            Skúmanie portrétu osoby. Druhy portrétov osôb a spôsoby ich vyhotovenia. Opis osoby, opis úradný a laický. Metóda superprojekcie lebky a fotografie, význam a výsledky skúmania. Identifikačná hodnota výsledkov skúmania.
20.            Kriminalistická dokumentácia. Klasifikácia metód kriminalistickej dokumentácie, význam a možnosti využitia jednotlivých druhov v kriminalistickej praxi.
21.            Pojem a obsah výsluchu ako kriminalistickej metódy. Fázy prípravy výsluchu. Druhy výsluchu a ich význam. Dokumentácia priebehu a výsledkov výsluchu. Taktika výsluchu. Štádia výsluchu. Výsluchové situácie a taktické postupy ich riešenia.
22.            Pojem a podstata konfrontácie. Príprava konfrontácie. Postup konfrontácie. Výsledky konfrontácie.
23.            Pojem a kriminalistická podstata previerky výpovede na mieste. Príprava a taktika previerky výpovede na mieste. Dokumentácia a hodnotenie výsledkov.
24.            Pojem a kriminalistická podstata kriminalistickej rekonštrukcie. Príprava kriminalistickej rekonštrukcie. Dokumentácia a hodnotenie výsledkov kriminalistickej rekonštrukcie. Druhy kriminalistickej rekonštrukcie a taktika jednotlivých kriminalistických rekonštrukcií.
25.            Pojem a kriminalistická podstata rekognície. Druhy rekognície. Príprava a zásady vykonávania rekognície. Neodkladnosť rekognície. Dokumentácia a hodnotenie rekognície. Jednotlivé druhy kriminalistickej rekognície. Zvláštnosti prípravy a  realizácie rekognície.
26.            Pojem a kriminalistická podstata kriminalistického experimentu. Príprava kriminalistického experimentu. Taktika kriminalistického experimentu. Dokumentácia a hodnotenie výsledkov. Spoločné a rozdielne znaky kriminalistického experimentu, rekonštrukcie a previerky výpovede na mieste.
27.            Pojem a kriminalistická podstata prehliadky. Príprava prehliadky. Postup, zásady a taktika prehliadky. Druhy prehliadky podľa objektov prehliadania. Dokumentácia a hodnotenie výsledkov prehliadky. Domová prehliadka, kriminalistická podstata domovej prehliadky. Príprava domovej prehliadky. Postup, zásady a taktika domovej prehliadky.
28.            Pojem a kriminalistická podstata obhliadky. Príprava obhliadky. Zásady, postup a taktika obhliadky. Negatívne okolnosti. Subjekty obhliadky. Dokumentácia a hodnotenie výsledkov obhliadky. Jednotlivé druhy obhliadky podľa objektu. Príprava, postup a taktika obhliadky. Výsledky obhliadky a  hodnotenie obhliadky.
29.            Pojem a kriminalistická podstata kriminalistickej verzie. Etapy tvorby kriminalistickej verzie. Zásady previerky kriminalistickej verzie. Význam kriminalistickej verzie.
 

Literatúra: 

a)povinná:

Krajník,V. a kol., Učebnica kriminalistiky, A PZ v Bratislave, 2002, str. 5-51
Krajnik,V., Kriminalistická identifikácia, Bratislava: A PZ, str. 5-99  
Heřmánek, J., Ohledání místa činu, Praha: VŠ ZNB, 1973, str. 5-156
Prerad, V., Vyšetřovací experiment, Praha: VŠ ZNB, 1972, str.3-173
Meteňko a kol., Kriminalistické metódy a možnostikontroly sofistikovanej kriminality. A PZ v Bratislave, 2004.
 b) odporúčaná:

Zimmermann, J.,Spektrografická a škálografická analýza akustického rečového signálu, Prešov: Nauka, 2002, str. 3-176
Ruža, J. Mikrostopy, Praha: Kriminalistický ústav VB, 1987, str. 3-60
Penzeš,L., Metodika vyšteřování krádeží, Praha: VŠ ZNB, 1972, str. 3-185
Krajník,V., Straus, J. a kol.: Kriminalistická taktika, A PZ v Bratislave, 2000